Saltar a continguts

Síndic de Greuges de Sant Cugat

Navegació

Menú principal

Com actua?

El Síndic Municipal de Greuges actua amb absoluta autonomia d'acord amb els criteris de legalitat i d'equitat per sol·licitud de qualsevol persona física o jurídica que presenti una queixa. També pot actuar d'ofici, és a dir, per iniciativa pròpia.
1. Presentació de la queixa
La persona interessada ha de presentar la seva queixa per escrit i acompanyada dels documents justificatius que estimi adients.

Totes les actuacions del Síndic són gratuïtes per a la persona interessada, i no es necessària l'assistència d'advocat ni de procurador.
2. Estudi i investigació
Admesa la queixa a tràmit, el Síndic realitza les investigacions que consideri oportunes per aclarir els fets objecte de la queixa. En aquest sentit, compta amb la col·laboració de tots els òrgans municipals.

En aquesta fase d'estudi i resolució d'una queixa, el Síndic pot formular les advertències, recomanacions, suggeriments i recordatoris que consideri adients, però no pot modificar ni anul·lar resolucions i acords administratius.

3. Resolució
També, per tal de facilitar una solució ràpida i eficaç de les queixes, el Síndic pot proposar a les corresponents autoritats fórmules de conciliació o acords amb els interessats, actuant com intermediari.

El Síndic, dins del termini de tres mesos, ha d'informar del resultat de les seves investigacions al reclamant i als organismes afectats.

Les decisions i resolucions del Síndic no poden ser objecte de recurs de cap mena, sens perjudici dels recursos administratius o jurisdiccionals que procedeixin contra la resolució o actuació que hagi motivat la queixa i la seva intervenció.
Aquest web forma part de: Sant Cugat Entitats